Read More
Blogs

การเปิดการใช้งาน HSTS ใน WordPress

มาตรฐานอินเตอร์เน็ตออกใหม่  HTTP Strict Transport Security (HSTS) เป็นการเพิ่มมาตรฐานในการส่งข้อมูลมากขึ้นโดยจะให้มีการระบุให้ส่งข้อมูลผ่าน HTTPS เท่านั้นและ ระบุเวลา cached in the browser ไปด้วย

Read more