ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • เว็บไซต์นี้ มีสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมาย เช่น ข้อความ (text) ซอฟต์แวร์ รูปภาพ วีดีโอ กราฟิก (graphic) และเสียง ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี
  • จะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือ หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆที่ติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ให้เกิดความเสียหาย
  • ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเรียน ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  • จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตลอดจนความเสียหาย
  • ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Copyright © 2014-2019 Jodbush.com All Right Reserve | Designed By Weerapol Chindamat
JODBUSH
Scroll To Top